PRIVACYVERKLARING UWSCOOTMOBIELPARTNER.NL

In het kader van uw gebruik van uwscootmobielpartner.nl en de behandeling van uw aanvragen verwerken wij (Invacare B.V.) uw persoonsgegevens. ‘Persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over natuurlijke personen. Denk daarbij aan informatie als namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen. Graag informeren wij u duidelijk over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke manieren wij uw privacy beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij onder meer uit voor welke doelen wij in dit kader uw persoonsgegevens verwerken, op basis van welke wettelijke grondslagen dit gebeurt en wat uw rechten zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Soorten persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld doordat u een afspraak voor een proefrit maakt. Ook verwerken wij bepaalde persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Meer informatie daarover vindt u in ons cookiebeleid, welke hier is te raadplegen.

Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken van verwerkingen door ons, kan dit ook verwerkingen door door ons ingeschakelde verwerkers of andere ontvangers betekenen. De betreffende ontvangers worden in deze privacyverklaring genoemd.

Doelen van de verwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor onze (gerechtvaardigde) doeleinden. In dat kader verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het ontvangen en doorsturen van uw aanvraag voor een afspraak/proefrit;

Het verzenden van nieuwsbrieven en (andere) commerciële berichten over onze producten;

Het beantwoorden en afhandelen van uw contactverzoeken;

Het maken van back-ups, omwille van beveiliging en continuïteit;

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel indien en voor zover daarvoor een verwerkingsgrondslag in de zin van de AVG van toepassing is. Wij omschrijven hierna de toepasselijke verwerkingsgrondslagen. Daarbij geven wij aan voor welke van de (hiervoor genummerde) doelen de verwerkingsgrondslagen gelden. Voor de verwerkingen voor sommige van deze doelen gelden meerdere verwerkingsgrondslagen.

Toestemming

De hiervoor onder 1 en 2 genoemde verwerkingen vinden plaats op basis van uw toestemming. Als u toestemming heeft verleend kunt u deze altijd weer intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens in de periode dat uw toestemming verleend was en u deze nog niet had ingetrokken.

Gerechtvaardigd belang

De hiervoor onder 3 en 4 genoemde verwerkingen van persoonsgegevens vinden plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen daarbij. Deze belangen zijn gelegen in het kunnen beantwoorden van uw contactverzoeken en het waarborgen van de beveiliging en continuïteit van (verwerkte persoonsgegevens via) de website. Bij vragen over de belangenafweging die hieraan ten grondslag ligt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan Invacare

U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel is de verstrekking van een deel uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om uw aanvraag voor een afspraak of een proefrit te kunnen behandelen. Dit is aangegeven middels een sterretje (*) bij het betreffende invulveld. Verstrekt u die persoonsgegevens niet, dan kan er mogelijk geen afspraak of proefrit worden ingepland of niet gereageerd worden op uw contactverzoek.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen indien dat noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden. Denk daarbij aan de scootmobielwinkels en bijvoorbeeld onze websitebouwer. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • De scootmobielwinkels waarmee wij samenwerken, te weten Zorgplaza, Scootmobiel Friesland, Scootmobiel Visie, Kranenbrink Zorghulpmiddelen B.V., Kymco Enjoy, Scootmobielen Brabant B.V., Mediplus Hulpmiddelen B.V., De Graaf Mobiliteit & Welzijn, Mobility & You B.V., Jeremiasse Revalidatietechniek B.V., Scootmobiel Plezier en Scootmobiel Polanen B.V., afhankelijk van bij welke scootmobielwinkel u een afspraak of proefrit boekt;
 • Onze websitebouwer, Wessels Webdevelopment;  
 • Onze marketingspecialist, een freelancer van ‘the Acceleration Group’.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van de eerder omschreven doelen. Concreet betekent dit dat wij persoonsgegevens die wij ontvangen voor het aanvragen van afspraken of proefritten verwijderen nadat wij de aanvraag hebben doorgezet naar de scootmobielwinkels. Persoonsgegevens die wij mogen gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven en (andere) commerciële berichten, verwerken wij totdat u zich daarvoor heeft afgemeld. Persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van contactverzoeken, verwerken wij zolang als nodig is om het contactverzoek af te handelen.

Rechten van betrokkenen

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u op grond van de AVG verschillende rechten. Deze omschrijven wij hierna.

Recht op inzage, correctie en gegevensverwijdering

U heeft het recht om van ons te vernemen of wij uw persoonsgegevens verwerken en om deze persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking daarvan in te zien, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten (zoals privacyrechten) en vrijheden van anderen.

Daarnaast heeft u het recht om persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, maar wel door ons verwerkt worden, door ons te laten corrigeren.

Ook heeft u onder omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is het geval:

 1. wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt;
 2. wanneer de persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, u die toestemming intrekt en er geen andere verwerkingsgrondslag van toepassing is;
 3. wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 4. wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 5. wanneer de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke verwijderd moeten worden.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. Dit kan in de volgende gevallen:

 1. U heeft de juistheid van uw persoonsgegevens betwist. De beperking geldt dan voor een periode die het voor ons mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens is niet rechtmatig en u heeft zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens. In plaats daarvan heeft u verzocht om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoelen, maar u heeft deze persoonsgegevens zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden bij de verwerking zwaarder wegen dan die van u.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Deze persoonsgegevens kunt u vervolgens doorgeven aan een andere partij. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan die andere partij.

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 1. uw toestemming (of die van uw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger); of
 2. de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Recht van bezwaar

U kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen de verwerking dan staken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Identificatie bij uitoefening

Uitoefening van uw voornoemde rechten kan door een schriftelijk verzoek daartoe aan ons (waaronder ook een verzoek per e-mail wordt begrepen). Wij kunnen u vragen om u daarbij te identificeren.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens). Dit kan bijvoorbeeld als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in lijn is met wettelijke voorschriften of u anderszins een klacht hebt.

Contact opnemen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement, de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via nederland@invacare.com of per telefoon via 0318 695757.

Wijzigingen

Dit privacy statement kunnen wij wijzigen. Eventuele nieuwe versies van dit privacy statement zullen wij publiceren via onze website.

Scootmobielen vergelijken Selecteer minimaal 2 scootmobielen